Yhdessä enemmän -hanke

Kahden hankeverkoston (YE6 ja LAHKE) yhdistyessä olemme jatkossa Yhdessä Enemmän.

Vuoden 2019 keskitymme jakamiseen ja toisilta oppimiseen painottaen: 1) koko laadunhallintajärjestelmiemme edelleen kehittämistä vastaamaan uuden lainsäädännön tavoitteita ja 2) työpaikalla tapahtuvan koulutuksen laadunhallintaa.

Edelleen haluamme nostaa hankkeeseen arjen toimijoiden osallisuuden ja yhdessä eteenpäin hankkeissa kehitettyjen tiedolla johtamisen käytäntöjen, työelämän yhteistyötapojen ja -verkostojen vahvistamista. Hyödynsaajina hakijaorganisaatioiden työntekijöiden ja opiskelijoiden lisäksi on työelämäkumppanimme prosessien tehostuessa.

Kiinkon tavoitteeksi asetetun laaduntuottokyvyn parantumisen suhteen on olennaista saattaa tavoitteet, tuotteet ja palvelut sekä niiden tuottamistavat läpinäkyviksi. Näin varmennetaan, vakioidaan ja yhtenäistetään koulutustoimintaa sekä tutkinnon suorittamista. Ohjeistuksen lisäksi laadunhallinnan kehityksen ajureina on konkreettisia tekijöitä, kuten mittaaminen, arvioinnit sekä sisäisten ja ulkoisten palautteiden hallinta. Näin laadunhallinta ohjaa koko henkilöstön toimintaa, ja kukin tietää mitä tehdä ja miten toimia.

 

Tässä hankkeessa kehitämme ja päivitämme laatustrategiaamme, toiminnan ohjaustamme ja päätöksentekoa tietoperustaiseksi organisaation kaikilla tasoilla ja kaikissa toiminnoissa huomioiden ammatillisen oppilaitoksen erityispiirteet. Keinoina ovat: mittaristojen arviointi, täsmentäminen ja ryhmittely strategisten tavoitteiden mukaisesti. Tähän liittyy yhdessä ja toisilta oppiminen tiedolla johtamisen soveltamisessa jo pidemmällä olevien kokemuksista sekä niiden edelleen jalostaminen.