Tiedolla kohti sopivampaa oppimista

18.05.2022, Aihe: Osaamisen kehittäminen / Kirjoittaja Virpi Slotte

Hydridi on kaikkialla – monien muiden asioiden ohella vankasti myös osana koulutusta. Myös me Kiinkossa olemme kehittäneet ratkaisuja sen ympärille ja siksi halusimme tutkia mitä kiinteistö- ja rakentamisalan opiskelijat siitä itse ajattelevat. Mikä saa aikuisopiskelijat innostumaan ja mitkä asiat vaikuttavat heidän oppimiskokemusten syntymiseen? Mikä merkitys hybriditoteutuksissa on kuuntelemisella, itsenäisellä opiskelulla, ryhmätyöskentelyllä ja verkostoitumisella?

Se, että samaan koulutukseen on mahdollista osallistua tulemalla fyysisesti paikan päälle tai opiskelemalla kotona tilanteen mukaisesti tuo opiskelijoille joustavuutta. Se vähentää samalla maantieteellisen etäisyyksien tai flunssaoireiden ilmaantumisen merkitystä. Etäosallistumisen mahdollisuus tasaveroistaa pääsyn koulutukseen kaikkialta Suomesta. Samalla lisääntynyt valinnanvapaus tuo mukanaan myös vaatimuksen vastuunotosta, itsenäisestä toiminnasta opiskelun sujuvuuden suhteen.

Valinnanvapaudella joustavuutta

Kiinkon saamien vastausten mukaan (n=401) työssä käyvät aikuisopiskelijat ovat varsin yksimielisiä mahdollisuudesta saada itse valita osallistuvatko he koulutukseen paikan päällä vai verkossa (98 %). Eroja ilmenee sen sijaan selvästi siinä, missä he kokevat oppivansa parhaiten; 61 % arvioi oppivansa paremmin olemalla paikan päällä, kun vastaavassa valintatilanteessa verkossa paremmin kokee oppivansa 32 %.  

Mielenkiintoisesti valintoja ei pidetä kuitenkaan täysin toisiaan poissulkevina. Paikan päällä olijoista lähes neljännes eli 23 % ei koe oppivansa paremmin Kiinkon järjestämissä tiloissa verrattuna etäosallistumiseen. Verkossa opiskelevien osalta sen sijaan lähes joka toinen (48 %) on joko täysin tai osittain sitä mieltä, ettei opi etänä yhtä hyvin kuin paikan päällä. Eroja selittää yksilöllisten mieltymysten ja oppimistapojen lisäksi paljon myös koulutusten erilaiset sisällöt. Ne vaativat erilaista läsnäoloa, tekemistä ja ajatusten keskinäistä vaihtoa.

Kuva1

Verkostoimisen voimaa

Verkostoituminen, ryhmä- ja tiimityöt niin koulutuspäivien aikana kuin niiden välissä arvioidaan koulutuksissa pääsääntöisesti innostavana. Ne koetaan opiskelua selvästi tukevana asiana. Osallistujat kertovat verkostoitumisen olevan koulutusten yhteydessä helppoa (57,8 %) ja sen katsotaan onnistuvan parhaiten kasvotusten koulutuspäivien yhteydessä (69 %). Vain 4 % kertoo verkostoituvansa parhaiten verkossa.

Yhdessä tekemisen riittävyys, kokemus helppoudesta sekä yhteys oppimiskokemuksiin eroavat kuitenkin selvästi niiden välillä, jotka suosivat eri tapoja osallistua koulutukseen. Niistä, jotka suosivat paikan päällä opiskelua, 85 % oppii hyvin keskustelemalla kasvotusten muiden osallistujien kanssa. Vastaava luku, mieluummin etänä opiskelevien osalta on 33 %.

Kuva2

Kiinkon koulutuksiin tullaan yleensä kuuntelevan KiRa-alan parhaita asiantuntijoita, joilla on ajankohtaista tietoa rakennetun ympäristön tilasta ja tulevaisuuden näkymistä. Kuuntelemalla monet myös oppivat. Tämän suhteen edes paikalla ei ollut merkitystä, sillä mieluummin etänä opiskelevista 98,7 % oppii hyvin kuuntelemalla asiantuntijakouluttajaa. Paikan päällä tapahtuvaa opiskelua suosivista kuuntelemalla oppii hyvin 97 %.

Verkkokoulutus - toimiva tapa ylläpitää ammattitaitoa

Itsenäisesti suoritettavat verkkokoulutukset herättävät usein joustavuudellaan kiinnostusta. Kiireisille asiantuntijoille se voi olla joissain tilanteissa ainoa mahdollisuus lisätä tai täydentää omaa osaamistaan. Eivätkä tulokset ole välttämättä huonoja, sillä 59,7 % kaikista vastaajista kertoo oppivansa hyvin tai erittäin hyvin omaan tahtiin suoritettavassa verkkokoulutuksessa (esim. videotallennetta hyödyntäen). Eri vastaajien välillä on kuitenkin eroja, kuten kuvasta näkyy.

Kuva3

Itsenäisistä suoritetuista verkkokursseista hyötyvät parhaiten ne, jotka kertovat oppivansa paremmin verkossa (76 %). Vastaava luku niiden osalta, jotka suosivat paikan päällä opiskelua on 44 %.

Yhteenvetona voidaan todeta, että aikuisopiskelijoiden oppimiskokemukset hybridikoulutuksista vaihtelevat melkoisesti. Työssä oleville asiantuntijoille verkostoituminen on keskeinen asia ja tulosten mukaan se tapahtuu valtaosan mielestä parhaiten kasvotusten paikan päällä. Ihmiset verkostoituvat jatkuvasti, enimmäkseen tietämättään. Aika monille sillä on oleellinen merkitys myös opitun sisäistämisessä, uusien ajatusten esille nostamisessa ja asiantuntijuuden jakamisessa. Myös verkko tarjoaa mahdollisuuksia vuorovaikutukseen mutta kaikkien aktiivisuus ja kiinnostus eivät ole riittävällä tasolla yhteisöllisen toimijuuden varmistamiseksi.

Verkon välityksellä tapahtuvassa koulutuksessa oppiminen vaatii tarkkaavaisuuden kohdistamista opiskeltavaan asiaan. Sen edellytyksenä on pidättäytyminen jatkuvan muun samanaikaisen viestitulvan vaikutuksesta tai sen valtaan joutumisesta. Sama haaste kohdistuu luonnollisesti paikan päällä olijoihin mutta muiden läsnäolo, katse, äänensävy ja fyysinen tilanne kokonaisuudessaan vaikuttavat oppimiskokemuksiin. Ajatukset voivat harhailla jossain aivan muualla mutta muut ikään kuin vetävät meidät takaisin opiskeltavaan asian pariin. 

Taustaa

Vastaajina kyselyssä olivat Kiinteistöalan Koulutussäätiön kaikkiin koulutuksiin tämän ja viime vuoden aikana osallistuneet opiskelijat. Kyselyyn vastaajista hieman yli puolet (54 %) on korkeakoulutettuja ja 37 % on opistotason koulutus. Naisten osuus (65 %) on hieman miehiä (35 %) suurempi. Ikähaarukka vaihteli 25 ja yli 65 välillä, keskiarvon ollessa 43.

Vastauksia saimme kaiken kaikkiaan huikeat 401 kappaletta, joista iso kiitos jokaiselle! Oli myös suorastaan häkeltävää saada yli sadan henkilön suostumus haastatteluun – kun alun perin luulimme, ettei asia kiinnosta kovinkaan monta. Lahjakortit on arvottu – onnea!

*****

Virpi Slotte toimii Kiinkon kehityspäällikkönä (R&D) mottonaan: Learning is a treasure which accompanies its owner everywhere.

Kirjoita kommentti