Työpaikkaohjaajalla on tärkeä rooli ammatillisen oppimisen tukijana

08.08.2022, Aihe: Osaamisen kehittäminen / Kirjoittaja Tiia Bueno Vecino

Työelämässä oppiminen on oppilaitoksen ja työpaikan organisoimaa toimintaa, jossa opiskelijan osaaminen kehittyy pääosin käytännön työtehtävien yhteydessä sekä täydentyy oppilaitoksen tarjoamilla opinnoilla. Se on määrämuotoista, sovittua, suunnitelmallista, tavoitteellista sekä ohjattua.

Työelämässä oppimisen tavoitteena ei ole vain lisätä osaamista ammatillisen tutkinnon suorittamiseksi, tavoitteena on myös tukea ammatillista kasvua sekä ammatillisen identiteetin muodostumista. Avainroolissa, opiskelijan oppimisen tukena, oppisopimuskoulutuksessa toimii työpaikkaohjaaja.

Työpaikkaohjaajan rooli ja valmiudet

Työpaikkaohjaaja on keskeisin yhteyshenkilö opiskelijan opintojen aikana. Kyseessä on erittäin vastuullinen tehtävä, joka ansaitsee arvostusta. Opiskelijan tai uuden kollegan ohjaaminen työelämän kiireiden keskellä vaatii vahvaa motivaatiota. Toisaalta se rikastaa omaa työtä sekä on hyvä tilaisuus päivittää ammattiosaamista ja saada ohjattavalta uusia ideoita työyhteisön ja työn kehittämiseen. Oppiminen ja osaamisen kehittäminen eivät ole irrallisia tapahtumia tai tuokioita työstä, vaan ne ovat olennainen osa työpäivää.

Työpaikkaohjaajalla tulee olla riittävästi alan osaamista ja asiantuntemusta. Lisäksi tarvitaan motivaatiota ja ohjaustaitoja sekä sitoutumista tähän luottotehtävään. Hyvä työpaikkaohjaaja on valmis jakamaan kokemuksiaan, tietojaan ja taitojaan. Hän antaa palautetta ja haastaa itsearviointiin. Ohjaaja on opas, joka näyttää parhaimmat reitit ammatilliseen osaamiseen ja asiantuntemukseen – kuitenkin antaen opiskelijan itse reflektoida ja löytää perille.

Ammatillisen osaamisen siirtäminen, opettaminen ja kehittäminen on haasteellista henkilöltä toiselle, sillä osaamisen ja tietämyksen hankkiminen on aina tai ainakin osittain kokemuksellista. Opiskelijan tiedot ja taidot kertyvät työtä tekemällä ja hyvä ammattitaito rakentuu työstä saatujen omakohtaisten kokemusten kautta.

Työpaikkaohjaaja tukee taitojen kehittymisen ohella ammatillista kasvua

Työpaikalla oppimisesta aina oman vastuunsa kantaa opiskelija, mutta äärimmäisen tärkeä on huomioida myös työpaikkaohjaajan vastuu oppimisesta. Sillä työpaikkaohjaaja varmistaa mahdollisuudet työtehtävien ja –tilanteiden harjoittelulle, ohjaa ja tukee oppijaa sekä käy vuoropuhelua oppimisesta ja siten edistää työssä oppimista sekä ammatti-identiteetin kehittymistä.

Työpaikkaohjaaja auttaa ohjattavaa tunnistamaan omat tietonsa, taitonsa ja voimavaransa sekä arvioimaan omien / organisaation toimintatapojen toimivuutta. Opiskelijaa on opastettava, neuvottava, tuettava ja autettava oppimisen kaikissa vaiheissa, pelkkä tekeminen ei riitä, sillä hyvä ohjaaja myös muistaa reflektoida opittua.

Oppimista edistää hyvä ja yksilöllinen vuorovaikutussuhde, jossa myös palautteenanto on luontevaa. Opiskelijan rakentaessa omaa ammatillista minäkuvaa - tukee rakentava, osaamisen huomioiva palaute kasvuprosessia parhaiten. Työpaikkaohjauksessa, työtä koskeva, rakentava palaute on yhtä välttämätöntä kuin työssä innostavien ja iloa tuottavien asioiden tunnistaminen.

Työpaikkaohjaajan rooli näkyy koko työyhteisön kehittäjänä

Työssä ei opita yksin, vaan ihmiset vaikuttavat toistensa oppimiseen. Osaamisen ylläpidon vastuu on laajentunut koko työyhteisöä hyödyttäväksi tiedon ja osaamisen välittämiseksi. Yhdessä oppiminen edistää luovan ja kriittisen ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja sekä kykyä ymmärtää erilaisia näkökulmia. Onnistuneen työelämäkokemuksen ja –oppimisen avulla organisaatio voi saada talon tavat tietäviä, oppimiskykyisiä, ammattitaitoisia ja sitoutuneita työntekijöitä. Osaamisen kehittäminen on aina investointi tulevaisuuteen.

Työpaikkaohjaajan osaamista voi kehittää

Työpaikkaohjaajan parasta osaamista on työssä tarvittavien tietojen ja taitojen hallitseminen ja niiden soveltaminen käytännön toimintana. Lisäksi työpaikkaohjaaja tarvitsee vuorovaikutus- ja ohjaustaitoja sekä halua jakaa osaamistaan. Huumorintajusta sekä kärsivällisyydestäkin on hyötyä työpaikan ohjaustilanteissa.

Suorittamalla Työpaikkaohjaajakoulutuksen saa hyvät lähtökohdat toimia ohjaajan roolissa työpaikalla. Koulutuksen tavoitteena on antaa työkaluja, valmiuksia tehdä ohjaus- ja perehdytystyötä työpaikalla. Työpaikkaohjaajakoulutuksen suorittanut osaa ohjata uutta oppijaa työympäristöissä ja -tehtävissä sekä antaa rakentavaa palautetta oppimisesta.

Työpaikkaohjaajana et toimi yksin, vaan saat täyden tuen ohjaustyöhösi oppilaitoksen yhteyshenkilöiltä.

Tutustu Kiinkon Työpaikkaohjaaja koulutukseen. 

*****

Tiia Bueno Vecino toimii kehityspäällikkönä ammatillisen koulutuksen laadukkaan toteuttamisen kehittäjänä. Vapaa-ajallaan Tiia suuntaa koiran kanssa kävelylenkille, tanssimaan lavoille tai remontointihommiin kesämökille.

Kirjoita kommentti